Innholdet i skolen er viktigst!

Høyre nasjonalt har den siste uken hatt mange gode innspill om kunnskap i skolen og historier om sine ”drømmelærere”. Min drømmelærer var en i fysikk på videregående. Han var jo så god at alt virket så enkelt, og det var det jo ikke – spesielt ikke på eksamen. Men nok om det :-)

I Skaun må vi diskutere skolen innenfor 3 områder:

Det viktigste er selvsagt innholdet i skolen. Her har den enkelte skole, rektor og lærerne et viktig ansvar. Skolen skal være inkluderende, den skal gi tilpasset undervisning til alle, herunder også de skoleflinke. Alle må få utfordringer og alle må få kjenne gleden av å mestre. Av en venn blir jeg ofte minnet på at jeg har sagt ”at det ikke bare er å pøse på med penger inn i skolen”. Hun er like uenig i det, som jeg mener at det er riktig. Skolen er en del av samfunnet Skaun, og det er mange tjenesteområder som er viktige der. Men Høyre fremmet forslag om å øke bevilgningen til skolen i 2011 med kr 750.000. Dette er en satsning vi skal fortsette med i kommende perioder.

Det andre området som må diskuteres er ny barneskole i Børsa. Den eksisterende er nedslitt og mangler mange funksjonaliteter som man i dag tar for gitt. Den er også for liten på sikt. Høyre har ivret etter å få bygget ut denne, men de første utkast til skole ble for ”gigantiske”.

Videre kan man ikke bygge en skole i Børsa før vi vet hvor mange elever som skal gå på den. For å finne ut dette må vi bli enige om skolekretsene. Alle parti har lovet hverandre at man til valget skal klart si fra hvor mange skoler man vil ha i Skaun. Dette ser Høyre fram til. Høyre vil
ha 3 barneskoler, og det er Venn, Børsa og Buvik. Da får vi tre gode skoler som har et fornuftig elevantall og som gir et godt lærermiljø.

Høyre ser fram til en god debatt om skolen i Skaun, og at ALLE parti legger fram sitt syn på skolestrukturen!

Share on Facebook

Hva betyr «trygghet» for deg?

Trygghet er veldig situasjonsbetinget er konklusjonen min etter å ha spurt noen venner via sms nå i ettermiddag. Det korteste svaret kom fra hun som kjørte bil til Oslo: Trygghet er å holde begge hendene på rattet!

For mange var svaret det å ha en forutsigbarhet rundt seg. Forutsigbarhet knyttet til sikkerhet. Vite at ungene har det trygt, at samboer kommer trygt hjem fra jobb, at arbeidsplassen er sikker og lønna kommer hver måned slik at man selv kan oppfylle sine forpliktelser igjen ovenfor andre. Vite at man lever i et samfunn hvor folk bryr seg om hverandre og tar vare på hverandre. At det er noen der når man trenger det. Det være seg naboen, en venn eller de profesjonelle.

Unngå redsel: Kunne bevege seg hvor man vil uten å føle redsel. Trygge fritidsaktiviteter som barna trives i. Kunne stole på de som driver aktivitetene, og dermed gi barna den samme trygghetsfølelsen.

Trygget skapes på to arenaer. Den viktigste er rundt en selv. Det å ta vare på hverandre, være god og lyttende, engasjert og engasjerende og gjerne, ta vare på naboens barn.

Den andre arenaen er i lokalsamfunnet. Her er stikkord: Synlig politi, støtte til frivillige organisasjoner det være seg alt fra Bondekvinnelaget og Saniteten, til idrettslag, kultur og ungdomsklubber. Viktig å kunne gi et tilbud til barn og unge i alle aldre. For ungdom er det også viktig at vi støtter opp rundt Nattravnen. Det gir trygghet for både ungdommen og de der hjemme.

Husk: For i verden er du bare ”noen”, men for noen er du hele verden!

Kommenter gjerne under hva «trygghet» betyr for deg – God helg folkens!

Share on Facebook

Hvorfor ble jeg en folkevalgt representant i kommunestyret i Skaun? Og hvordan ble jeg det?

Dette er jo et veldig relevant spørsmål nå i tiden etter
22.7. Alle politiske parti har i etterkant merket et økt engasjement og flere
innmeldinger. Dette som et motsvar på terroristens angrep. Dette er veldig bra,
og sier noe om oss. Samtidig er det litt synd at det må til en slik alvorlig
hendelse for å vekke engasjementet hos oss.

Norge valgt demokrati som styreform på Eidsvoll i 1814. I
dette ligger det blant annet at man hvert fjerde år velger representanter som
skal representere en i de ulike forsamlingene (kommunestyre, fylkesting og
storting). Disse skal på vegne av oss alle beslutte lover, tiltak og budsjett.
Derav begrepet ”av folket, for folket”.

Så vil mange, uavhengig av politisk parti, si at politikere
er håpløse og er ansvarlige for alt som er galt her i landet. I prinsippet er
vel dette riktig, men jeg vil heller si til dere: Engasjer dere! Politikere er
bare mennesker, og alle mennesker har samme forutsetning for å bli politikere.
I stedet for å dulle med misnøye, så må man helle bringe til torgs alternativer
og konstruktive forslag til endringer. Det gjør alle parti på sine måter.

Dette er bakgrunnen til at jeg for 4 år siden engasjerte meg.
Jeg hadde inntil da ”bare” vært en trofast velger, og hadde nok lenge hatt mine
meninger om hvordan kommunen ikke burde ha vært styrt. Spesielt i
utbyggingssaker og skape forutsigbarhet for de som faktisk ønsker å bygge ut
kommunen. Vi var to ”førstereis” personer (Helen Hol og meg) som ble nominert
og valgt inn denne høsten.

Jeg angrer ikke et øyeblikk. I kommunestyret er det 21
representanter som hver for seg er spennende personer. Gjennom de 4 årene som
har gått er vi blitt godt kjent, og vet hva som skal trigge en god debatt. Hver
representant sitter også i et utvalg. Jeg startet som menig i Plan- og
miljøutvalget. Her fikk jeg sett kompleksiteten (og byråkratiet!) bak
utbyggingssaker i kommunen. En ting er samhandlingen mellom rådmannen og de
folkevalgte, i tillegg kommer fylkesmann og andre instanser som kan uttale seg
om ”alt mulig”.

Siden ble jeg overført til formannskapet. Her er økonomi et
viktig arbeidsområde. Formannskapet er også et utvalg hvor både rådmann og
ordfører er med. Man får derfor diskutert saker litt bredere enn i de andre
utvalgene.

Hva har man så lært? Man rekker jo ikke over alle saker som
kommer opp, men gjennom saker som Samhandlingsreformen i helsesektoren; Godsterminal
i Trondheimsområdet; Evaluering av skolestrukturen; Arealplaner for kommunen,
og budsjettarbeid, mener i hvert fall jeg at man lærer noe (mye?) om kommunen,
innbyggerne og samfunnet for øvrig. Det er en god skole å være folkevalgt.

Derfor mine venner i Skaun, engasjer dere i kommunen dere
bor i! Hver og en av dere kan spille en rolle, om det er som folkevalgt,
oppmann i et idrettslag, engasjere nabounger i lek, være tilstede for de som
har behov for det, nattravn, dugnadsarbeid i musikkorps, og mye mer. Jeg
utfordrer de som har anledning til det, å sette av en kveld i måneden hvor du kan
gjøre noe for andre.

I disse dager handler det om våre verdier: Demokrati,
åpenhet, toleranse og medmenneskelighet.

Share on Facebook