Stoltenberg vil misforstå OPS

Europavei 39 (E39) går igjennom Skaun kommune. Denne ble bygget som et samarbeid mellom det offentlige som bestiller, og Skanska som utbygger og driftsansvarlig. Dette er kalt et offentlig-privat samarbeid (OPS). E39 ble bygget raskt og var ferdig før tiden. Det var ingen budsjettoverskridelser, og veien er godt vedlikeholdt både sommer og vinter.

Bak OPS ligger det noen prinsipper som i hvert fall Høyre har forstått, og som sammenfaller med samfunnets ønsker:

 • Utbygger må planlegge og bygge veien raskt og effektivt fordi man ikke får betalt før veien er åpen for trafikk. Utbygger tar risikoen ved utbygging, og det er naturlig da de sitter med hånden på rattet bokstavelig talt.
 • Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold i 25 år etter åpning. Det betyr at de ikke kan ”jukse” ved utbyggingen, da de i så fall vil få det igjen som økte driftskostnader.
 • Utbygger får betalt årlig en fast avtalt ”leie” av veien. I denne har man tatt inn forbehold om at veien er åpen for bilistene, det vil si at den er godt brøytet og vedlikeholdt. Man kan også tenke seg at man gjør fratrekk ved større ulykker som skyldes veien.

Dette er 3 elementer som henger godt sammen, og som vil gi oss raskt bedre og sikrere veier i Norge. Dette velger Arbeiderpartiet helt å se bort i fra, og man trekker i stedet fram finansiering og låneopptak som de ”store” problemene. Ja, finansiering er ofte en del av et OPS-prosjekt, men det er ikke en nødvendig forutsetning. I prinsippet kan staten være den som finansiere dette, og gjerne det uten at man innfører bompenger.

Norge trenger nye ideer og bedre løsninger. Stem på Høyre 9. september, så får vi litt fortgang i E6-sør, og gjerne E3 gjennom Østerdalen og E6 i Gudbrandsdalen i samme slengen.

Erik Fenstad, Skaun Høyre

Share on Facebook

Budsjett 2013 – Skaun kommune

Skaun Høyre har i formannskapet 15.11 fremmet forslag om budsjett for 2013. Dette er basert på rådmannens budsjettnotat. Notatet viser at den normale driften av Skaun kommune nå går i balanse. Det har vært en tøff omstilling for mange, men vi ser nå at der nødvendige omstillingsarbeidet nå bærer frukter.

For 2013 og 2014 er det “gode tider” for kommunen, men det er også i gode tider at man kan gjøre tiltak for å møte de dårlige. Med investeringen som nå er i løypa, med utbygging av skolene i Børsa og Buvika, og ny barnehage i Buvika på tilsammen kr 230 millioner, så vil man i 2015 og 2016 ha en underdekning på kr 5 millioner per år. Dette må man allerede nå ta tak i. Her er ikke eiendomsskatt det riktige svaret.

Skaun Høyre er enig i rådmannens prioriteringer innen skole hvor man øker budsjettet med kr 1,3 millioner, og de nevnte skole- og barnehagebygg. Og ja, vi er bekymret for de innsparingene som må komme utover i økonomiperioden. Det er derfor at vi også har fremmet et forslag om å se på skoleområdet. Vi mener at Norconsult må fullføre arbeidet for å kvalitetssikre at vi får landets beste skoler, både pedagogiske og økonomisk. Her må ingen steiner være “usnudd”.

Skaun Høyre innstiller derfor på rådmannens budsjettforslag, men vi tar vekk den økte eiendomsskatten på verker og bruk.

Share on Facebook

Samfunnsutvikling: Skole og læring

Dette er et område hvor de fleste har en mening, og ikke minst alle vet bedre enn «de andre». Så jeg skal forsøke å holde meg innenfor det jeg tror jeg kan mene noe om :-)

Skaun kommune starter nå opp et arbeid med å planlegge for fremtiden. Viktige spørsmål blir:

 • Hvor mange innbyggere har vi om 15-20 år? Hva er alderssammensetningen, og hvor vil de bo?
 • Hvilke kommunale tjenester skal de ha? Hvor skal de ligge? Hvilke tjenester skal kommunen tilby, og hva kan de kjøpe av andre?
 • Hvilken skole ønsker vi oss i Skaun? Da tenker jeg på innholdet, og ikke fysiske bygg.

I kommunestyremøtet 10. juni tok jeg opp følgende: Vi har gode skoler, gode lærere og dyktige rektorer, men er vi flinke nok til å gi alle elever en god start? Det er viktig at alle elever allerede i en tidlig alder får kjenne den gode følelsen det er å mestre. Det er sårt at noen elever bruker all energi på å stave seg igjennom leksene ”bokstav for bokstav”, mens andre raser igjennom og kan fordype seg i stoffet. Nevner i parentes at vi selvfølgelig også må gi de som er i den øvre enden av skalaen utfordringer på sitt nivå.

Vi skal ikke glemme at det er foreldrene som har det viktigste ansvaret ved å følge opp sine barn.

Fagnettverket for skole og barnehager har i et fellesnotat til kommunestyret beskrevet hva de gjør, og hva som kan være nye tiltak. Her er det mye bra. Det er sikkert lett å være enig i at vi må få til en varig dreining fra økt bruk av spesialundervisning, til mer innen ”tidlig innsats” og ressurser til PP-tjenesten. Utfordringen er selvfølgelig å få dette til. Her må vi ha fakta på bordet: Hva bruker vi ressursene på innen spesialundervisning, og hva kunne man eventuelt ha gjort tidligere for og unngått noe av dette? All spesialundervisning kan man selvfølgelig ikke kutte ut.

Jeg sa i kommunestyremøtet at jeg er villig til å bla opp ”noen millioner” på tiltak, hvis det kan føre til en varig dreining fra en økning i spesialundervisning, til mer ressurser innen «tidlig innsats». Det er her vi trenger en omforent plan. Vi kan ikke bare ”pøse på” med penger inn i skolen. Jeg mener derfor at politikere og skoleledere må sette seg ned sammen for å finne de gode løsningene. Vi skal bidra med ressurser, men vi må ha en omforent plan.

Skolen er viktigst for dem som trenger den mest!

Share on Facebook

Folkevalg – ombudsmann – politiker

Er dette en selvmotsigelse? Nei, vil mange mene, lokalpolitikere er folkevalgt, og som lokalt folkevalgt blir man en naturlig ombudsmann for de som har stemt på en.

Men det er en balanse her, man skal også være konsekvent (gjerne forutsigbar) i sin gjerning. Det er tre saker som i det siste har gått lokalt hvor det har vært «snublet» litt:

 • Reguleringsplanen på Børsøra. Ja, man skal ivareta det lokalt bevaringsverdige bygningsmiljøet, og man skal også ivareta naturmangfoldet. Dette er nå lagt inn i reguleringsplanen. Men man har siden 2003 en kontrakt med en grunneier om at man kan oppføre to boliger på tomten. Da blir det galt at man i «siste time» foreslår å fjerne det ene huset. Det blir et feil signal å sende grunneiere i kommunen at man ikke kan stole på en vedtatt reguleringsplan.
 • Trafikksikkerhetsmidler er det knapt med i de kommunale budsjett. Derfor har man en trafikksikkerhetsplan hvor Plan- og Miljøutvalget har prioritert de tiltak som skal gjennomføres. Da blir det galt å ta ”ad-hoc saker” utenom denne planen. PMU må prioritere tiltak innenfor de tildelte midler. Og igjen, ja tiltaket på Buvikåsen er viktig, men er det viktigere enn de andre på listen? Hvilket signal sender man til de som står som nr 1, 2 og 3 på listen?
 • Ruspolitikk og serveringstider. Det er foreslått at dette nå skal reguleres i en forskrift. Denne skal sendes ut på høring før kommunestyret gjør det endelige vedtaket. Da er det viktig at man sender ut på høring det man faktisk ønsker, og ikke det som ”noen mener”. Poenget med en høring er å få innspill på det man vil foreslå når den tid kommer. Her fikk formannskapet heldigvis gjort endringer slik at man sender ut en forskrift på høring som er i tråd med det man ønsker.

Ja, lokalpolitikere skal ivareta innbyggernes ønsker og behov. Men man skal også passe seg for de signalene man sender ut. Hvis man ikke er konsekvent og forutsigbar, så blir kommunen vanskelig å styre.

Share on Facebook

Stolt av næringslivet i Skaun

I forbindelse med Vinterkulturuken i Skaun, ble det arrangert en næringslivsdag tirsdag 31.1. Dette var et samarbeid mellom Sparebanken 1 og Skaun kommune. Man hadde en åpen invitasjon til alle næringsdrivende i Skaun (–og dem er det mange av), samt til nysgjerrige ellers.

Skaun Høyre fikk vedtatt et forslag i kommunestyret før jul, om at ansvaret for næringspolitikk skulle flyttes fra Plan og miljø, til Formannskapet. Tanken var å bli mer operativ innen dette området. Kommunen skal IKKE fortelle de næringsdrivene hva de skal gjøre for å tjene penger. Derimot er kommunens viktig oppgave å legge til rette for næringsdrivende. Stikkord her er næringsareal til anlegg og kontor, skape et nettverk for de som driver næring, samt å være behjelpelig på andre områder.

Kjetil Halle i Sparebanken var også tydelig på hva som er bankens rolle. Banken, som kommunen, er avhengig av at de næringsdrivende lykkes. På samme måte er de næringsdrivende avhengig av banken. Det var laget et program hvor også 3 utvalgte bedrifter kunne presentere seg selv og hva som er deres utfordringer. Det var Børsa blomster, Buvik kafé og Selskapsmat, og Landrø fra Krokstad gård. De hadde alle på sine felt gjort en imponerende innsats ved etablering, og ikke minst videreutvikling innen sine områder. Stikkorde her er kompetanse og fagnettverk.

Næringsforeningen i Trondheim informerte om sitt arbeid, og hva de kan bidra med av kompentanse og fagnettverk. Igjen, imponerende å se hva som allerede ligger klart til bruk.

Spørsmålet nå er: Hva er veien videre? Det er min mening av Skaun kommune må knytte seg til et fagnettverk. Dette har allerede Malvik og Melhus gjort, og de er en del av fellesskapet i Næringsforeningen i Trondheim. Det er viktig for næringslivet i Skaun å kunne trekke på kompetansen som ligger i et slikt nettverk. Så skal kommunen, gjerne i samarbeid med Sparebanken, sørge for det ”interne” nettverket i kommunen.

Jeg håper på en ny invitasjon til Næringslivsdagene i 2013 –om ikke før!

Share on Facebook

Året ebber ut …

Det gjelder også det politisk, som kulminerte med kommunestyre i går (7.12) med budsjettet for 2012 som hovedsak. Ikke overraskende var det budsjettforslaget fra Sp, Krf, Buviklista og Sv som til slutt fikk flest stemmer. Høyres budsjettforslag falt i første stemmerunde, og vi måtte derfor stemme alternativt mellom ”flertallsgruppen” og Arbeiderpartiet sitt. Vi endte opp med forslaget fra ”flertallsgruppen” til tross for at forslaget til Ap hadde mye godt i seg (ungdomskonsulent, utbygging av skolen på Venn, men det hadde eiendomsskatt i 2012).

Det er to ting som jeg vil kommentere spesielt:

 • ”Flertallsgruppen” har tatt inne både ny skole i Børsa og barnehage i Buvika. Dette gir store investeringer som jeg mener ikke er forsvarlig med de inntekter kommunen har. Derfor må vi prioritere skolen i denne gangen. Det er mange i ”flertallsgruppen” som er opptatt av kommunens gjeld, og de har nok fått enda mer å bekymre seg over nå.
 • Det andre området, er evnen til å se litt lengre fram enn økonomiplanen (2015). Høyre fremmet et forslag om at man i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen i 2012 også må se på skolestrukturen i forhold til det pedagogiske, driftsbudsjett og størrelse på nye bygg. Her fikk vi støtte fra Ap (–takk!), men det er helt utrolig at ”flertallsgruppen” IKKE vil være med på dette. Man vil tydeligvis starte bygging av ny skole i Børsa UTEN å se på hvor mange elever som kan komme dit. Man vil ikke vurdere å gjøre noe med den skolen som er ”sprengt”, nemlig Venn som har 128% belegg.

Forhåpentligvis kan julefreden få Sp, Sv, Frp, BL og Krf på andre tanker, slik at man ikke bruker 125 millioner uten at man har planlagt for fremtiden.

Da ønsker jeg alle i Skaun en riktig god jul, og et spenstig nytt år!

Share on Facebook

Budsjett 2012

Vi politikere er nå i innspurten på budsjettarbeidet for 2012. I dag vedtok formannskapet et forslag på budsjett som skal ligge ute på høring i 14 dager, før det skal opp til endelig behandling i kommunestyret onsdag 7. desember. Vi har holdt på med budsjettet siden juni hvor vi hadde en strategikonferanse med enhetsledere og tillitsvalgte. Her kom det opp noen forslag på tiltak, men ikke mange nok. Så hadde vi en ytterligere raffinering på en tilsvarende konferanse i høst. Resultatet ble konkretisert i f-skapet 2.november.

Uavhengig av politisk ståsted, så tror jeg det er stor enighet om at Skaun kommune kommer svært dårlig ut når det gjelder inntekstoverføring fra staten. Skaun kommune er svært kostnadseffektiv, og vi leverer tjenester som blir godt mottatt av innbyggerne. Vi kan være stolte av våre ansatte! Og de ansatte skal være stolte av sin rådmann! Rådmannen la fram en oversikt som viser hvor stor andel av gjennomsnittsinntekten Skaun får. Vi får bare 82%, mens andre nabokommuner får opp mot 150%. Vi skal ikke misunne våre naboer en større inntekt, de har nok større utfordringer enn oss, men at vi som vekstkommune ikke får dekket ”voksesmerten” er tungt å svelge.

Skaun Høyre fremmet forslag om å utsette bygging av ny 6 avdelings barnehage i Buvika. Dette gjorde vi ikke av økonomiske hensyn, men ut fra vurdering av hvilke konsekvenser dette får på annen infrastruktur. Bygger vi oss bare inn i et nytt problem med tanke på skolekapasiteten i Buvika? Er vi ikke alle enig om at skolen i Børsa bør bygges ut? Og er det ikke på Venn hvor skolekapasiteten er mest prekær? Dette er spørsmål som må besvares i samfunnsdelen av kommuneplanen i 2012.

Ellers kom det fram under møtet i dag at det var ”funnet” ytterligere 9 millioner i perioden grunnet lavere låneopptak. Dette hadde flertallsgruppen allerede fått med seg, og hadde lagt inn i sitt budsjett, men de har likevel et ”svart hull” på om lag 16 millioner. Mer enn det som rådmannen har i sitt forslag. Skulle tro at ”omstilling” og at ”driftsnivået er for høyt” hadde kommet i bevisstheten til de fleste iløpet av forrige periode. Man må tørre å si noe om retning, spesielt når enhetslederne ber om det gjennom sine forslag.

Høyre har lagt fram et budsjettforslag med ca 7,7 mnok i underbalanse, men så har vi heldigvis de 9 nye millionene i bakhånd. Ergo er vi i vater!

Share on Facebook

-Er du skuffet, Erik?

Det er mange som har spurt meg om det de siste dagene. Nei, Høyre er ikke skuffet. Vi fikk en fremgang på over 5% til 12,7%, og økt gruppen med 1 representant til totalt 3. Dette mener vi skyldes våre klare standpunkter i viktige saker for kommunen.

I sonderingene på torsdag diskuterte vi med både Senterpartiet og med Arbeiderpartiet. Med Sp var vi enig om det meste, men på skoleområdet hadde vi noen skiller. Med Ap hadde vi også mye felles, og selv innenfor området om eiendomsskatt så vi en løsning. Vi avsluttet sonderingen torsdag ved midnatt med en avtale om å diskutere skoleområdet videre med Sp fredag, og videre diskusjoner med AP. Og ja, vi pratet med Sv om voksentetthet i skolen og med Krf om Ruspolitisk handlingsplan. På begge områder var vi enige. Buviklista hadde vi første praten allerede tirsdag!

Fredag satt plutselig Sp i forhandlinger med småpartiene Frp, Sv og Buviklista. Det er klart at ”makta rår” i slike forhandlinger, og Høyre satt plutselig på gangen. Krf hektet seg på avtalen i 13. time etter at blekket allerede var tørt. Det er klart at det er en liten nedtur. Høyre mener fortsatt at vi har en god og helhetlig politikk for kommunen, og at vi faktisk kunne ha gjort en forskjell.

Det skal bli spennende å se den politiske plattformen til den nye flertallsgruppen. Flertallsgruppen har 2 utfordringer slik jeg ser det:

 • De har Frp som er ”garantisten” mot eiendomsskatt, og Sv som vil fase inn eiendomsskatt fra 2012 for å øke voksentettheten i skolen. Selv om Frp bare er «valgteknisk» med i flertallsgruppen, så må de støtte budsjettet for å få det igjennom!
 • De har Sp som har gitt en garanti for å bevare alle 5 skoler (–vi har vel samme standpunkt etter valget, herr Husby?), og Buviklista som har Buvika som kjerneområde, og vil redusere antallet baneskoler til 3.

Hvis den nye flertallsgruppen likevel skulle ha, og klarer å gjennomføre, en fremtidsrettede visjoner på skoleområdet, innen næringsutvikling og innen forebygging ovenfor ungdom, så skal jeg krabbe til rådhuset på valgdagen i september 2015!

Er jeg skuffet? Personlig er jeg skuffet over at jeg ikke så det ”umulige” alternativet komme, og at tidspresset og fordeling av posisjoner telte mer enn politikk. Kall det gjerne litt naivt. Nå er valget over, posisjoner er fordelt, nå skal Høyre føre en konstruktiv politikk i opposisjon de neste 4 årene, så skal vi gjøre opp regnskapet når denne perioden er over.

Share on Facebook

Godt valg …

Godt valg!

Vi er nå inne i sluttspurten på valgkampen. Den har vært kortere enn vanlig, og det har kanskje ikke vært så dumt. Ordføreren sa i skoledebatten på Viggja at ikke alle partier har samme mening før og etter et valg. Det har Høyre. Vi ønsker 3 skoler i Skaun, men vi ønsker også en utredning av konsekvensene av dette før den endelige beslutning blir gjort. Alle skal bli hørt, det lover jeg!

Man bør også ha samme mening og standpunkt gjennom en valgkamp, i hvert fall beholde det i en uke. Det har ikke ordføreren. I dagensaviser sier han at det har kommet opp noe nytt når det gjelder nattvakten på Vennatunet som gjør at man vil likevel beholde denne. Det har IKKE kommet opp noe nytt. Hadde det vært tilfelle så hadde det vært naturlig å ta det opp i Formannskapet sist onsdag, og ikke i et kryptisk leserinnlegg i dagens aviser. Du skaper igjen usikkerhet på Vennatunet herr ordfører, og det er ingen tjent med.

Når vi er inne på temaet, lederspalten som Morken har skrevet i Sør-Trøndelag kan umulig være basert på at han selv har vært til stede. Høyre tåler at aviser har politiske vinklinger, men direkte feil bør man unngå. Høyre har aldri sagt at man vil ha 2 (to) skoler i Skaun. Vi ønsker 3 skoler, og begrunnelsen er gitt i herr Morken sin egen avis 2. september 2010. Jeg kjenner ikke motivene til herr Morken, men lederen som er skrevet om paneldebatten på Venn kan heller ikke være helt faktabasert. Høyre sa at i et leieforhold mellom beboere og kommunen, så er det naturlig å ta opp uenighet direkte med utleier, og ikke skape et kunstig høyt konfliktnivå i avisa. Dialog og ikke konfrontasjon er vel et stikkord.

Mandag er det valg – bruk stemmeretten din uansett part. Høyre går til valg på kunnskap i skolen; Kvalitet i omsorgen; Trygge lokalsamfunn og gode veier.

Godt valg!

Share on Facebook

Pleie- og omsorgstilbud i Skaun

Skaun kommune har et godt behandlingstilbud på Rossvollheimen. Dette har vi først og fremst fordi vi har så mange kompetente medarbeidere, og en dyktig enhetsleder. Det har vært diskutert om vi har nok plasser til pleiepasientene våre i fremtiden, her må vi følge med og legger planer slik at vi alltid har nok plasser.

I den andre enden av skalaen har vi hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Her har vi i Skaun også et godt tilbud. De hjelper våre innbyggere til å kunne bo hjemme så lenge det er mulig. Det som er utfordringen framover er å kunne bruke mer teknologi, eller det som man kan kalle omsorgsteknologi. Enkle ting som selvgående støvsugere og enkle sensorer, kan både frigjøre flere varme hender og gi pårørende en trygghet.

Så vil den observante leser se at det mangler noe mellom pleieplasser og hjemmesykepleien. Her har vi i dag Vennatunet og Tangentunet. Vi bør få flere slike bo-kollektiv i Buvika, Børsa og på Venn. Det er viktig at man også får store og gode fellesområder inne og ute på slike tun slik at det blir et godt samhold mellom beboerne slik at man unngår isolasjon og ensomhet.

Det som uansett er en utfordring for den enkelte, pårørende og kommunen, er den nødvendige flyttingen mellom egen bolig, bokollektiv og/eller pleieplass. Dette er en stor belastning på den enkelte. Her er det viktig at kommunen fortsatt behandler den enkelte med respekt.

Høyre mener det viktigste at bestemor bæres på gullstol, og ikke nødvendigvis hvem som bærer den.

Share on Facebook